Vanredno stanje zbog pandemije virusa COVID-19 i uticaj na rad sudova i javnih tužilaštava

Na teritoriji cele Republike Srbije je proglašeno vanredno stanje dana 15.03.2020. godine.

Ministarstvo pravde Republike Srbije je dana 17.03.2020. godine donelo preporuku za rad sudova i javnih tužilaštava br. 112-01-557/2020-05 tokom vanrednog stanja proglašenog na teritoriji Republike Srbije dana 15.03.2020. godine. 

Ministarstvo pravde je preporučilo sudovima i javnim tužilaštvima da tokom vanrednog stanja postupaju na sledeći način:

 • Krivični postupak:

Da se u krivičnim postupcima odlažu svi glavni pretresi i sprovođenje istražnih radnji osim:

 1. u predmetima u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora,
 2. u predmetima koji se vode za krivična dela iz čl. 235, čl.248. i čl.249. Krivičnog zakonika,
 3. u predmetima protiv maloletnih učinilaca i predmetima gde je oštećeni maloletno lice,
 4. u predmetima koji se odnose na nasilje u porodici,
 5. u predmetima u kojima postoji opasnost od zastarelosti,
 6. u predmetima za krivična dela za koje je primljen veći broj krivičnih prijava, a izvršena su za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.
Virus
 • Građanski postupak (parnični, izvršni i vanparnični postupak)

Da se u građanskim postupcima odlažu sva ročišta i sprovođenje izvršnih radnji osim:

 1. građanskopravnih sporova koji su po zakonu hitni;
 2. postupanja po predlozima za određivanje prethodnih i privremenih mera obezbeđenja,
 3. održavanja ročišta u hitnim postupcima iz vanparnične materije i izvršne materije,
 4. postupanje u statusnim stvarima,
 5. sprovođenje izvršenja radi izdržavanja,
 6. postupaka pravne i međunarodno – pravne pomoći koji se odnose na legalizciju isprava
 7. postupaka stečaja i reorganizacije;
 8. odlučivanja u sporovima o osporavanju ili utvrđivanju očinstva ili materinstva
 9. odlučivanje u sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu;
 10. odlučivanja o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima informisanja
 • Prekršajni postupak:

Da se u prekršajnim postupcima odlažu svi pretresi i sprovođenje drugih radnji osim:

 1. u predmetima protiv maloletnih učinilaca i predmetima gde je oštećeni maloletno lice,
 2. u predmetima koji se odnose na nasilje u porodici,
 3. u predmetima koji se odnose na javni red i mir,
 4. u predmetima u kojima postoji opasnost od zastarelosti,
 5. u predmetima za prekršaje za koje je primljen veći broj zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a izvršena su za vreme vanrednog stanja i u vezi sa vanrednim stanjem.
 • Šta navedeno znači za sudove koji postupaju u građanskoj materiji?

Imajući u vidu redukovan rad sudova i javnih tužilaštava, kao i preporuke Advokatske komore Beograda sva ročišta u predmetima koji ne spadaju u hitne i taksativno nabrojane će biti odložena. Suđenja u predmetima koji spadaju prema zakonu o parničnom postupku kao što su radni sporovi će se održavati, bez obzira što su oni samo deklaratorno hitni, a u praksi traju i više godina.

Ministarstvo pravde je za sada ostavilo svakom sudu mogućnost da sam donese odluku shodno navedenoj preporuci. Advokati u Advokatskoj kancelariji Pavleski Law smatraju ovo lošim potezom Ministarstva pravde zbog mogućnosti neujednačenosti postupanja od suda do suda, te smatramo da u ovako delikatnoj situaciji mora postojati jednakost postupanja u svim sudovima i javnim tužilaštvima u državi.

 • Uticaj na advokate

Za sada, advokati obavljaju svoj posao na redukovan način shodno navedenim preporukama.

Takođe, Ministarstvo pravde preporučuje nadležnim sudovima da u građanskim predmetima u kojima se suđenja održavaju u skladu sa ovom preporukom, uvaže pisanu molbu za odlaganje suđenja koju podnese punomoćnik-advokat, koji je stariji od 60 godina, ima hronične zdravstvene probleme ili ima dete mlađe od 12 godina. Uz molbu za odlaganje ročišta podnosi se pismeni dokaz o nekom od napred navedenih razloga sprečenosti, kao i pismena saglasnost vlastodavca da se ročište odloži (koja ne mora biti overena).

Autor: Advokat Pavleski Aleksandar

Datum: 17.03.2020.

Scroll to Top