DEOBA IMOVINE NAKON RAZVODA

Porodično pravo

Podela zajedničke imovine je jedno od ključnih pitanja prilikom pregovora o razvodu, prekidu vanbračne zajednice ili samog postupka razvoda braka. Ukoliko postoji dogovor supružnika, imovina se može podeliti sporazumno, u postupku razvoda. Međutim kada postoji neslaganje u pogledu toga na koji način treba da se podeli imovina, kao i da li je neka imovina zajednička ili posebna, potrebno je voditi poseban parnični postupak za deobu imovine. Imovinsko pravo je generalno kompleksno u pogledu procene vrednosti imovine i dokazivanja zbog čega je neophodno imati advokata kao zastupnika u ovakvim postupcima.

Naši advokati pomažu svojim klijentima u sledećim postupcima u pogledu deobe imovine supružnika:

 • null

  Sporazum o deobi imovine

  Ukoliko se supružnici prilikom razvoda braka mogu sporazumeti o deobi imovine ili u situacijama kada supružnici žele da tokom trajanja braka podele svoju imovinu to se može učiniti kroz sastavljanje odgovarajućeg sporazuma o deobi zajedničke imovine koji ima snagu izvršne isprave.

 • null

  Predbračni ugovor

  Predbračni ugovor je ugovor između budućih ili sadašnjih supružnika kojim isključuju režim zakonske zajedničke imovine i svoje imovinske odnose u pogledu trenutne ili buduće imovine uređuju prema svojoj želji. Naši advokati Vam mogu pomoći prilikom donošenja odluke u pogledu odabira režima koji ćete primeniti sa svojim partnerom.

 • null

  Procena imovine

  U svim postupcima deobe imovine potrebno je na prvom mestu detaljno proceniti veličinu imovine i doprinose supružnika. Naša advokatska kancelarija posebnu pažnju posvećuje predmetima velike vrednosti kada su u deobu uključene nekretnine velike vrednosti i vlasništvo nad firmama. Pre otpočinjanja postupka nastojimo da za klijenta detaljno istražimo sve mogućnosti i eventualne prepreke.

 • null

  Sudska deoba imovine

  U parničnim postupcima radi deobe imovine zastupamo klijente radi ostvarenja prava na dobijanje adekvatnog dela zajedničke imovine shodno doprinosu u bračnoj ili vanbračnoj zajednici.

 • null

  Razvod braka

  Kao što smo naveli, jedno od osnovnih pitanja prilikom razvoda braka je i deoba imovine. Možemo zastupati klijente prilikom sporazuma o deobi bračne imovine ili u parnici radi ostvarenja prava na imovinu.

 • null

  Nasledjivanje

  Supružnici prema zakonskom nasleđivanju nasleđuju jedni druge. Zbog toga je bitno, u situacijama kada nema zajedničke dece, na adekvatan način izuzeti zajedničku imovinu supružnika prilikom definisanja veličine zaostavštine. Cilj takvog izuzimanja je da bračni drug ostavioca može osim svog naslednog dela da uživa i svoj udeo u zajedničkoj, bračnoj imovini. Takođe, neretko se dešava da u vanbračnim zajednicama zajednička imovina nije podeljena usled čega naslednici preminulog supružnika mogu podneti tužbu za deobu imovine da na taj način ostvare svoje pravo na nasleđivanje.

Šta je zajednička imovina supružnika?


Zajednička imovina supružnika ili vanbračnih partnera predstavlja imovinu koja je stečena radom u toku trajanja braka ili vanbračne zajednice. Ova imovina je predmet podele. To je jednostavno rečeno imovina koju su supružnici zajedno stekli/zaradili. Rad u smislu Porodičnog zakona ne predstavlja samo obavljanje profesionalne delatnosti već i brigu o deci, brigu o kući, spremanje obroka itd.

Šta je posebna imovina supružnika?


Posebna imovina supružnika ili vanbračnih partnera je ona imovina koju je supružnik stekao pre stupanja u bračnu zajednicu, ali i imovina supružnika koju je stekao tokom trajanja bračne zajednice svakim besteretnim sticanje. Besteretno sticanje je svaki vid sticanja imovine koju supružnik nije platio. Najčešći oblici sticanja imovine na ovaj način je kada je jedan supružnik dobio određenu imovinu poklonom ili kroz nasleđivanje. Prilikom deobe imovine, ovakvu posebnu imovinu supružnika je potrebno izuzeti iz postupka deobe imovine.

Scroll to Top