Zaštita od nasilja u porodici

Porodično pravo

Nasilje u porodici definiše se kao ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice i nažalost, svakodnevna je pojava našeg društva.

Kako se zaštititi od nasilja u porodici?

 1. Podnošenjem tužbe parničnom sudu za zaštitu od nasilja u porodici i/ili
 2. Podnošenjem krivične prijave za nasilje u porodici.

 • null

  Parnični postupak za nasilje u porodici

  Zaštita od nasilja u porodici u parničnom postupku protiv člana porodice koji je vršio ili vrši nasilje ostvaruje se podnošenjem tužbe nadležnom osnovnom sudu, odnosno, sudu na čijem području tuženi ima prebivalište ili sudu na čijem području prebivalište ili boravište ima član porodice prema kome je nasilje izvršeno. Cilj ovakve tužbe je da sud utvrdi postojanje nasilja u porodici kao i da se učiniocu izreknu mere koje sprečavaju dalje nasilje u porodici.

 • null

  Ko može podneti tužbu za zaštitu od nasilja u porodici:

  1. Član porodice koje je pretrpeo nasilje u porodici ili njegov zakonski zastupnik;
  2. Organ starateljstva i
  3. Javni tužilac
 • null

  Krivični postupak za nasilje u porodici

  Krivični postupak se pokreće podnošenjem krivične prijave nadležnom javnom tužilaštvu, odnosno policiji. Cilj krivičnog postupka je pre svega kažnjavanje učinioca ovog krivičnog dela.

 • null

  Kako teče postupak za nasilje u porodici?

  Postupak za zaštitu od nasilja u porodici naročito je hitan postupak, što znači da se prvo ročište mora održati u roku od 8 dana od prijema tužbe, a u drugom stepenu sud odluku mora doneti u roku od 15 dana od dana dostavljanja žalbe, koja ne zadržava izvršenje presude kojom se određuje ili produžava mera zaštite od nasilja u porodici. Međutim, u praksi se ovaj rok nažalost retko kada poštuje.

  Sud nije vezan tužbenim zahtevom člana porodice koji je podneo tužbu za zaštitu od nasilja u porodici već može odrediti i neku od preostalih mera za zaštitu koja nije obuhvaćena tužbenim zahtevom ukoliko smatra da će se tako najbolje ostvariti zaštita člana porodice nad kojim je nasilje u porodici izvršeno.

  Mere zaštite od nasilja u porodici izrečene od strane suda protiv člana porodice koji je vršio nasilje mogu trajati najviše godinu dana, s tim što se mogu produžavati dokle god razlozi zbog kojih je mera određena ne prestanu, a mogu i prestati pre predviđenog vremena trajanja ako prestanu razlozi zbog kojih su mere i izrečene.

Scroll to Top