Advokatska tarifa

Advokatska tarifa

Advokatska tarifa je propis u kojem su određeni načini plaćanja i cene advokatskih usluga, odnosno pružanja pravne pomoći od strane advokata. Pun naziv je “Tarifa o nagrada i naknadama troškova za rad advokata”. Advokatska tarifa je doneta od strane Advokatske komore Srbije i svi advokati u Srbiji su dužni da se pridržavaju propisanih cena odnosno načina plaćanja advokatskih usluga.

Advokatska tarifa prepoznaje razliku između nagrade za rad advokata i naknade troškova za rad advokata. Advokati imaju pravo da naplate svoj rad na konkretnom predmetu klijenta, ali i da naplate sve troškove koji su bili neophodni da bi uopšte na tom predmetu mogli da rade, odnosno da primenjuju svoje znanje i iskustvo.

Za cenu advokatskih usluga za vaš predmet slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 011/7707-453 odnosno putem elektronske pošte na office@pavleski-law.rs

Nagrada za rad advokata predstavlja cenu primene stručnog znanja i iskustva advokata u konkretnom slučaju.

Npr. to može biti: pružanje pravnog saveta, razmatranje predmeta, sastavljanje tužbe, sastavljanje žalbe, zastupanje na suđenju, sastavljanje ugovora, sastavljanje testamenta itd.

Plaćanje advokata se može izvršiti na 4 načina:

  1. Plaćanje advokata prema započetom satu (minimum 4.500,00 RSD)
  2. Plaćanje advokata paušalno (za fiksnu cenu koja se plaća periodično – npr. mesečno) u slučaju pružanja kontinuirane pravne pomoći
  3. Plaćanje advokata na procenat u situaciji kada se predmet može izraziti u novcu (na primer: naknada štete, dug, deoba nepokretnosti itd.).
  4. Plaćanje svake pojedinačne radnje koju advokat preduzima prema cenama iz donje tabele:

Advokat cena

Napomena: advokatska tarifa takođe propisuje da advokat može cenu svojih usluga korigovati i to na način što je može smanjiti najviše do polovine, odnosno može je uvećati najviše 5 puta. Do eventualnog korigovanja u praksi dolazi zbog kompleksnosti slučaja, vremena potrebnog za rad na predmetu i drugih okolnosti.

Za razliku od nagrade koja se plaća za rad na konkretnom predmetu, odnosno za znanje i iskustvo advokata, naknada troškova za rad advokata je naknada realnih troškova koje je advokat imao da bi klijentu pružio potrebnu pravnu pomoć.

Tako, da bi advokat na primer zastupao klijenta na suđenju prvo mora do dođe u zgradu suda. Put od advokatske kancelarije do zgrade suda ima svoju cenu. Obaveza je klijenta da taj trošak nadoknadi jer advokat u zgradu suda i ide zbog zaštite klijentovog prava.

Advokatska tarifa propisuje da za obavljanje poslova izvan sedišta advokatske kancelarije, advokatu pripada: naknada za prevoz, naknada za smeštaj, naknada za odsustvovanje iz advokatske kancelarije i dnevnice i to:

  1.  za prevoz u međumesnom saobraćaju – u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata;
  2.  za prevoz u mesnom saobraćaju – u visini cene taksi prevoza;
  3.  za prevoz sopstvenim vozilom – u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;
  4.  za smeštaj – u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica;
  5.  za odsustvovanje iz advokatske kancelarije – u visini od 1.500,00 RSD za svaki započeti sat, a najviše deset sati dnevno

 

Za cenu advokatskih usluga za vaš predmet slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 011/7707-453 odnosno putem elektronske pošte na office@pavleski-law.rs

Scroll to Top