Cene usluga pravne pomoći

Advokatska Tarifa

Prema važećoj tarifi Advokatske komore Srbije advokati od klijenta naplaćuju nagradu (cenu) za svoj rad, odnosno za pružanje pravne pomoći klijentu, kao i troškove koje imaju da bi pružili pravnu pomoć.

Cena pružanja pravne pomoći od strane advokatske kancelarije Pavleski Law

Naknadu (cenu) za pružanje pravne pomoći, Pavleski Law po pravilu obračunava prema sistemu satnice (eng. billable hour). To znači da sa klijentom ugovaramo cenu sata našeg rada i mesečno vršimo obračun na način što broj sati našeg rada na predmetu pomnožimo sa ugovorenom cenom sata i dobijemo iznos koji klijent treba da plati.

Kako bi klijent mogao da zna koliko će za njegov porodični predmet okvirno koštati angažovanje advokatske kancelarije Pavleski Law, klijent na početku dobija informaciju o procenjenom ukupnom broju sati rada na predmetu, kao i očekivanu dinamiku plaćanja, a imajuću u vidu naše iskustvo na istim ili sličnim predmetima.

Primer 1:

Predmet: sastavljanje tužbe za razvod braka
Ugovorena cena jednog sata rada: 9000 RSD
Utrošeno vreme za sastavljanje tužbe: 3 sata
3 sata rada X 9000 RSD = 27000 RSD

Primer 2:

Predmet: priprema klijenta za saslušanje
Ugovorena cena sata rada: 12000 RSD
Utrošeno vreme: 30 minuta
0.5 sati X 12000 RSD = 6000 RSD

 • null

  Kako da znam da će advokatska kancelarija naplatiti realan broj sati?

  U našem radu koristimo softver koji u realnom vremenu beleži utrošeno vreme rada na konkretnom predmetu. U svakom trenutku klijentu može biti na raspolaganju uvid u trenutnu satnicu (putem portala za klijente), datum preduzetih radnji, opis preduzetih radnji, kao i rezultat našeg rada kroz uvid u svu relevantnu dokumentaciju.

 • null

  Da li advokatska kancelarija naplaćuje svaki trenutak rada na predmetu?

  Ne. Cenu obračunavamo za intelektualni rad (sastavljanje tužbe, zastupanje na ročištu, sastanci sa klijentom, pregled dokumentacije i sl.), dok utrošeno vreme za administrativne radnje ne naplaćujemo (npr. kopiranje dokumentacije, skeniranje, slanje pošte, arhiviranje predmeta i slično).

 • null

  Postoje li i drugi načini obračuna advokatskih usluga?

  Da. U određenim slučajevima, a pre svega kada su u pitanju pojedinačne ili kratkoročne usluge pravne pomoći možemo sa klijentom dogovoriti način plaćanja prema preduzetoj radnji, odnosno naplatu u fiksnom iznosu. To je najčešće pravni savet ili pravno mišljenje, sporazumni razvod braka, sporazum o deobi imovine ili sastavljanje predbračnog ugovora, sastavljanje testamenta i slično.

 • null

  Postoje li neki dodatni troškovi?

  Pored naknade za rad, advokatska kancelarija Pavleski Law naplaćuje i troškove koje za klijenta snosi ili će snositi advokatska kancelarija, a koji nastaju u vezi sa pružanjem konkretne pravne pomoći klijentu. To su: troškovi za sudske ili administrativne takse, putni troškovi i troškovi smeštaja (ukoliko pružanje Pravne pomoći podrazumeva boravak advokata izvan Beograda duže od jednog dana), troškovi prevodioca, poštanski i drugi troškovi dostavljanja, i svi drugi troškovi koji nastanu povodom ili u vezi sa pružanjem konkretne pravne pomoći. Način obračuna i naplate troškova ugovaraju se Ugovorom o zastupanju između advokata i klijenta.

Scroll to Top