Oduzimanje (lišenje) roditeljskog prava

Porodično pravo

Lišenje roditeljskog prava je najteža porodičnopravna sankcija koja se roditeljima izriče radi zaštite najboljeg interesa, prava i ličnosti deteta.

Lišenje roditeljskog prava može biti potpuno ili delimično.

Oduzimanje (lišenje) roditeljskog prava

 • null

  Potpuno lišenje roditeljskog prava

  Roditelj može biti potpuno lišen roditeljskog prava ukoliko zloupotrebljava prava ili grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava. Zloupotrebom roditeljskog prava smatraju se postupci roditelja koji se suprotstavljaju interesima deteta do mere da je tako ugrožen psihički i fizički integritet i razvoj deteta.

  Pod grubim zanemarivanjem dužnosti iz sadržine roditeljskog prava podrazumeva se postupanje roditelja koje ukazuje na odsustvo brige o detetu kao i na zanemarivanje osnovnih životnih potreba deteta.

  Roditelj može biti lišen roditeljskog prava na neodređeno vreme, u odnosu na svu decu ili u odnosu na samo jedno dete.

  Pravnosnažna sudska odluka o potpunom lišenju roditeljskog prava lišava roditelja svih prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava ali ne oslobađa roditelja i dužnosti da izdržava dete.

  Koji su razlozi za potpuno lišenje roditeljskog prava?

  • ako roditelj fizički, seksualno ili emocionalno zlostavlja dete;
  • ako roditelj izrabljuje dete sileći ga na preterani rad, ili na rad koji ugrožava moral, zdravlje ili obrazovanje deteta, odnosno na rad koji je zabranjen zakonom;
  • ako roditelj podstiče dete na vršenje krivičnih dela;
  • ako roditelj navikava dete na odavanje rđavim sklonostima;
  • ako roditelj na drugi način zloupotrebljava prava iz sadržine roditeljskog prava.
  • ako je roditelj napustio dete;
  • ako se roditelj uopšte ne stara o detetu sa kojim živi;
  • ako roditelj izbegava da izdržava dete ili da održava lične odnose sa detetom sa kojim ne živi, odnosno ako sprečava održavanje ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim dete ne živi;
  • ako roditelj s namerom i neopravdano izbegava da stvori uslove za zajednički život sa detetom koje se nalazi u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj korisnika;
  • ako roditelj na drugi način grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava.
 • null

  Delimično lišenje roditeljskog prava

  Roditelj koji nesavesno vrši prava ili dužnosti iz sadržine roditeljskog prava može biti delimično lišen jednog ili više prava iz sadržine roditeljskog prava, ali ne i dužnosti da izdržava dete, pri čemu obim lišenja zavisi od procene suda u svakom pojedinačnom slučaju.

  Zakon pravi razliku između roditelja koji vrši i roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo na sledeći način: roditelj koji vrši roditeljsko pravo može biti lišen prava i dužnosti na čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje i zastupanje deteta, te na upravljanje i raspolaganje imovinom deteta, dok roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo može samo biti lišen prava na održavanje ličnih odnosa sa detetom i prava da odlučuje o pitanjima koja bitno utiču na život deteta.

Postupak lišenja i vraćanja roditeljskog prava

Postupak lišenja roditeljskog prava je parnični postupak koji započinje tužbom za lišenje roditeljskog prava i nju mogu podneti: dete, drugi roditelj, organ starateljstva i javni tužilac.

Postupak za vraćanje roditeljskog prava pokreće se podnošenjem tužbe koju može podneti isključivo roditelj koji je prethodnom odlukom suda bio potpuno ili delimično lišen roditeljskog prava i to kada prestanu razlozi zbog kojih je bio potpuno ili delimično lišen roditeljskog prava.

Scroll to Top