PREDBRAČNI UGOVOR

Porodično pravo

Predbračnim ugovorom reguliše se režim imovine koja će biti uneta tokom braka ili vanbračne zajednice.

To znači da na ovaj način supružnici mogu da raspolažu imovinom ne samo ukoliko dođe do razvoda braka , već slobodno mogu odrediti pravnu sudbinu imovine i u toku trajanja bračne zajednice.

porodično pravo

Ko može zaključiti predbračni ugovor?


Predbračni ugovor je ugovor koji zaključuju budući ili sadašnji supružnici, kako bi uredili imovinske odnose o postojećoj ili budućoj imovini, čime isključuju ili menjaju zakonski režim zajedničke imovine.
Na osnovu Porodičnog zakona, vanbračni partneri takođe mogu da zaključe ovaj ugovor, jer se na imovinske odnose vanbračnih partnera shodno primenjuju odredbe zakona o imovinskim odnosima supružnika.

Kako se zaključuje predbračni ugovor?


Porodični zakon propisuje da predbračni ugovor mora biti zaključen u pisanoj formi, odnosno u formi potvrđene javnobeležničke (solemnizovane) isprave sa potpisima ugovornih strana tj. supružnika, koji se njime obavezuju.
Kada je predmet predbračnog ugovora nepokretnost, činjenica zaključenja predbračnog ugovora je njegov upis u javni registar prava na nepokretnostima.

Kako se mogu urediti imovinski odnosi supružnika predbračnim ugovorom?


  1. uspostavljanjem režima posebne imovine na celokupnoj imovini, uz potpuno isključenje režima zajedničke imovine (supružnici samostalno i slobodno raspolažu svojom imovinom);
  2. uspostavljanjem režima posebne imovine samo na delu imovine, dok se na ostalom delu uspostavlja režim zajedničke imovine;
  3. uspostavljanjem režima zajedničke imovine na celokupnoj imovini, uz potpuno isključenje režima posebne imovine.

Da li predbračni ugovor važi i u slučaju razvoda?


U slučaju razvoda braka, zahvaljujući predbračnom ugovoru, sam postupak razvoda braka je znatno kraći, dok su troškovi jeftiniji.

Dakle, u ovim situacijama ne dolazi do postupka sudske deobe imovine ili sporazumne deobe imovine jer je to unapred regulisano voljom supružnika.

OTKRIJTE VIŠE O TOME KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Scroll to Top