Sporazum o deobi imovine

Porodično pravo

Ukoliko se supružnici prilikom razvoda braka mogu sporazumeti o deobi imovine ili u situacijama kada supružnici žele da tokom trajanja braka podele svoju imovinu to se može učiniti kroz sastavljanje odgovarajućeg sporazuma o deobi zajedničke imovine, koji ima snagu izvršne isprave.

Ovim sporazumom supružnici sporazumno konstatuju šta poseduju od zajedničke pokretne i nepokretne imovine, a potom način na koji istu žele da međusobno raspodele.

Na koji način se sporazumno može podeliti zajednička imovina supružnika?


  1. Pretvaranjem zajedničke imovine u režim susvojine sa opredeljenim, idealnim suvlasničkim udelima kojima se može raspolagati;
  2. Realnom deobom – neke stvari prelaze u isključivu svojinu jednog supružnika, a druge stvari u isključivu svojinu drugog supružnika;
  3. Prelaskom svih stvari u isključivu svojinu jednog supružnika, odnosno isplatom u novcu drugog supružnika za njegov deo.

Kako se zaključuje sporazum o deobi imovine?


Nakon što je postignuta saglasnost supružnika pristupa se izradi sporazuma o deobi imovine. Ovaj proces je kompleksan zbog čega je najbolje angažovati stručno lice – advokata, koji je ovo uraditi u vašem interesu.
Sporazum o deobi zajedničke imovine mora biti u zakonom propisanoj formi tj. zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. Stavljanjem klauzule o potvrđivanju (solemnizacione klauzule) na prethodno pripremljen sporazum, javni beležnik potvrđuje sledeće:

  • da je strankama u njegovom prisustvu pročitana isprava;
  • da su stranke izjavile da ta isprava potpuno i u svemu odgovara njihovoj volji;
  • da su stranke svojeručno potpisale ispravu.

Solemnizacija sporazuma o deobi zajedničke imovine supružnika ima za cilj da stranke pouči o značaju i pravnim posledicama pravnog posla koji preduzimaju zaključenjem ovog sporazuma, a samim tim doprinosi većoj pravnoj sigurnosti i višem nivou pravne svesti stranaka.

OTKRIJTE VIŠE O TOME KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Scroll to Top