Ukidanje mera zaštite od nasilja u porodici

Nasilje u porodici

Po tužbi radi zaštite od nasilja u porodici sud može odrediti mere zaštite od nasilja u porodici. Mere zaštite od nasilja u porodici izrečene od strane suda protiv člana porodice koji je vršio nasilje mogu trajati najviše godinu dana, a u koji period se uračunava vreme koje je član porodice koji je vršio nasilje proveo u pritvoru ili zatvoru u vezi sa krivičnim delom.

 • null

  Kako se računa trajanje hitnih mera?

  Početak trajanja mera za zaštitu od nasilja u porodici računa se od dana donošenja presude kojom su mere izrečene i mogu se produžavati dokle god razlozi zbog kojih je mera određena ne prestanu, a mogu i prestati pre predviđenog vremena trajanja ukoliko prestanu razlozi zbog kojih su i izrečene.

 • null

  Kako ukinuti hitne mere?

  Postupak ukidanja mera za zaštitu od nasilja u porodici pokreće se isključivo podnošenjem tužbe nadležnom sudu. U tom postupku tužilac (lice prema kojem su izrečene hitne mere) mora dokazati da razlozi zbog kojih su hitne mere određene više ne postoje.

  Tužbu za prestanak mera za zaštitu od nasilja u porodici pre isteka trajanja te mere može podneti samo član porodice prema kome su takve mere određene dok je sa druge strane znatno širi krug lica koja mogu podneti tužbu za određivanje mera i tužbu za produženje mera za zaštitu od nasilja u porodici, odnosno, tužbu mogu podneti član porodice koje je pretrpeo nasilje ili njegov zakonski zastupnik, organ starateljstva i javni tužilac.

Scroll to Top