NASLEDNO PRAVO

Porodično pravo

Većina ljudi izbegava da razmišlja o trenutku raspravljanja njihove zaostavštine i mogućnosti raspodele svoje imovine testamentom. Međutim, život je takav da upravo odlaganje odluke o raspodeli imovine može da dovede do loših porodičnih odnosa nakon smrti člana porodice.

Zbog toga preporučujemo da lica koja imaju vrednu nepokretnu imovinu sačine testament i na taj način odrede na koji način će njihova imovina biti podeljena naslednicima.

Mi Vas možemo posavetovati o svim aspektima naslednog prava, kao što je zaštita prava Vaših naslednika prilikom sačinjavanja testamenta, kako da ostvarite nasledna prava u slučaju postojanja fiktivnog ugovora o doživotnom izdržavanju ili šta je potrebno da preduzmete kako biste zaštitili svoj nužni nasledni deo.

Naši advokati za razvod braka zastupaju klijente u sledećim predmetima:

 • null

  Sastavljanje testamenta

  Ukoliko razmišljate o raspolaganju svoje imovine za slučaj smrti i želite da imovinu raspodelite po svom nahođenju, naši advokati Vas mogu posavetovati i za Vas sastaviti odgovarajući testament.

 • null

  Zakonsko nasleđivanje

  Ukoliko nakon smrti ostavioca ne postoji testament primenjuju se pravila zakonskog nasleđivanja. Naša kancelarija pruža pravnu pomoć naslednicima radi ostvarenja prava na zakonsko nasleđivanje.

 • null

  Pravo na nužni deo

  Određeni krug zakonskih naslednika ima pravo na nužni nasledni deo, čak i kada im ostavilac testamentom nije ostavio ništa.

 • null

  Isključenje naslednika

  Ukoliko se naslednik teže ogrešio o ostavioca ili nekoga njemu bliskog lica, postoji mogućnost isključenja iz prava na nasleđivanje.

 • null

  Poništaj testamenta

  Ukoliko sumnjate da je testament falsifikovan ili da je lice koje ga je ostavilo u trenutku raspolaganja bilo nesposobno za rasuđivanje, moguće je pokrenuti postupak za poništaj takvog testamenta i primenu pravila zakonskog nasleđivanja.

 • null

  Ostavinski postupak

  Nakon smrti ostavioca potrebno je voditi ostavinski postupak ili kasnije parnicu u pogledu prava na nasleđivanje. Naši advokati Vam mogu pomoći kroz zastupanje pred sudom u svim vrstama postupaka u pogledu prava na nasledstvo.

 • null

  Naslednopravni sporovi

  U situacijama kada na primer postoji neslaganje između naslednika o tome koja imovina treba da čini zaostavštinu, da li neko od naslednika ima pravo na nasleđe ili ne, da li je nasledniku povređeno pravo na nužni deo, naši advokati Vam mogu pomoći kroz zastupanje u parničnom postupku radi ostvarenja Vašeg prava na nasledstvo.

 • null

  Ugovor o doživotnom izdržavanju

  Ugovor o doživotnom izdržavanju je čest način osiguranja da ostavilac bude zbrinut u starosti i da lice koje ga izdržava bude adekvatno nagrađeno kroz sticanje prava svojine nad nepokretnošću ostavioca.

Kako pokrenuti ostavinski postupak?


Pokretanje ostavinskog postupka u slučajevima kada je ostavilac ostavio iza sebe nepokretnu imovinu se pokreće po službenoj dužnosti od strane suda. To znači da sud pokreće samoinicijativno ostavinski postupak čim sazna da je neko lice preminulo i da je iza sebe ostavilo nepokretnu imovinu. Prvenstvena obaveza obaveštavanja suda treba da potekne od matičara koji vodi matične knjige umrlih.

Međutim, u praksi, matičarima često treba puno vremena da obaveste sud, što znači da sudovi najčešće o smrti nekog lica saznaju tek od naslednika kroz prijem predloga za pokretanje ostavinskog postupka. Zbog relativne sporosti sudova, radi ubrzavanja postupka poželjno je da neko od naslednika podnese zahtev za pokretanje ostavinskog postupka.

Novi naslednik ili novi testament?


Ukoliko se nakon pravnosnažnog okončanja ostavinskog postupka pojavio naslednik koji nije imao priliku da učestvuje u postupku, ostavinski postupak se neće ponovo pokretati već novi naslednik ima jedinu mogućnost da ostvari svoje pravo na nasledstvo podnošenjem tužbe nadležnom sudu.

Slično je i ukoliko se naknadno pronađe testament ostavioca koji je bio izgubljen ili sakriven. Sud neće otvarati ostavinski postupak već će obavestiti zainteresovane naslednike da svoja prava mogu ostvariti kroz parnični postupak, podnošenjem tužbe.

OTKRIJTE VIŠE O TOME KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Sastavljanje testamenta

Zakonsko nasleđivanje

Pravo na nužni deo

Isključenje naslednika

Poništaj testamenta

Ostavinski postupak

Naslednopravni sporovi

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Scroll to Top