UTVRDJIVANJE I OSPORAVANJE OČINSTVA

Porodično pravo

Jedno od osnovnih prava deteta prema srpskom Porodičnom zakonu je da zna ko su mu roditelji. U neraskidivoj vezi sa tim su i prava roditelja da održavaju kontakt sa detetom, da ga vaspitavaju i čuvaju. Često, iz raznih životnih okolnosti dete ne zna ko mu je biološki roditelj.

Jedan od najčešćih razloga za pogrešne podatke u matičnim knjigama je situacija kada je muškarac dao izjavu o priznanju očinstva u zabludi, misleći da je dete njegovo. Naša advokatska kancelarija može da pomogne klijentima u svim postupcima koji se tiču utvrđivanja/osporavanja očinstva.

Naši advokati za razvod braka zastupaju klijente u sledećim predmetima:

 • null

  Utvrdjivanje očinstva

  Ukoliko otac deteta nije upisan u detetovom izvodu iz matične knjige rođenih, potrebno je pokrenuti odgovarajući postupak sudskog utvrđivanja očinstva. Cilj ovog postupka na prvom mestu je ostvarenje prava deteta da zna ko mu je otac i pravo roditelja da zna da li je otac deteta.

 • null

  Osporavanje očinstva

  Osporavanje očinstva muškarca koji je upisan u matičnu knjigu rođenih kao otac deteta može biti osporeno. Tužbu za osporavanje očinstva može podneti dete, majka deteta, muž majke deteta i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.

 • null

  Poništenje izjave o priznanju očinstva

  Ako je muškarac u zabludi ili pod prevarom dao izjavu o priznanju očinstva, može u posebnom postupku pokrenuti postupak poništenja date izjave, odnosno postupak brisanja sebe kao upisanog oca deteta.

 • null

  Osporavanje materinstva

  Materinstvo majke deteta može biti osporeno od strane deteta, oca deteta, majke koja je upisana u matičnu knjigu rođenih za dete i žene koja smatra da je majka deteta.

 • null

  Starateljstvo nad detetom

  Nakon utvrđivanja očinstva ili materinstva, jedno od pitanja koja se postavljaju je u pitanje načina vršenja roditeljskog prava nad detetom.

 • null

  Alimentacija

  Ukoliko je nečije očinstvo ili materinstvo utvrđeno ili osporeno, postoji potreba uređivanja odnosa zakonskog izdržavanja nad detetom. Takođe, bitno je i eventualno pitanje regresa, ukoliko je u prošlosti izdržavanje za dete faktički davalo lice za koje se ispostavi da nije roditelj deteta, a samim tim da nije ni imao obavezu izdržavanja deteta.

Da li je saglasnost majke deteta neophodna za izjavu o priznanju očinstva?


Za samo davanje izjave saglasnost majke nije neophodna. Ali za prihvatanje takve izjave od strane matičara neophodno je da se majka deteta saglasi sa priznanjem muškarca koji sebe smatra ocem deteta.

Međutim, u situacijama kada majka ne može dati saglasnost jer je npr. preminula ili je nesposobna za davanje izjave, njenu izjavu može zameniti izjava deteta o saglašavanju sa priznanjem očinstva. Uslov da se dete može saglasiti sa priznanjem očinstva je da je ima više od 16 godina i da je sposobno za rasuđivanje.

Koja su prava oca nakon utvrđenog očinstva?


Otac deteta u trenutku utvrđivanja očinstva ima sva prava i obaveze koja propisuje porodični zakon. To su pre svega prava koja se odnose na održavanje ličnih odnosa sa detetom u smislu vaspitanja, čuvanja, obrazovanja, kao i obaveza izdržavanja deteta.
anje postupka.

OTKRIJTE VIŠE O TOME KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Osporavanje očinstva

Poništenje izjave o priznanju očinstva

Osporavanje materinstva

Scroll to Top