PRIVREDNO & TRGOVINSKO PRAVO

U cilju usklađenosti poslovanja sa važećim propisima, povećanja profita, prilagođavanja uslovima na tržištu koji se stalno menjaju, pružamo pravnu podršku kompanijama i njihovim zaposlenima da svoju delatnost nesmetano obavljaju. Smatramo da svaka kompanija treba da ima oslonac u advokatskom savetovanju i zastupanju, kako bi mogla da se fokusira na svoj efikasan razvoj bez pravnih prepreka.

Bilo da imate nameru da investirate u Srbiji (greenfield/brownfield), da povećate obim svog poslovanja, da promenite vlasničke odnose, da zaključite kompleksne sporazume, mi ćemo vam našim poznavanjem pravne regulative, uslova na tržištu i kreativnim rešenjima pomoći u tome.

PRIVREDNO I TRGOVINSKO PRAVO

Pravna pomoć koju pružamo iz ove oblasti obuhvata:

PRIVREDNO PRAVO

Osnivanje kompanija, ogranaka, predstavništva/ promene postojećih podataka kompanije

Zastupanje pred agencijom za privredne registre, popunjavanje i podnošenje registracionih prijava, zastupanje pred poslovnim bankama i poreskom upravom.

Implementacija poslovnih modela prema važećim propisima

Praćenje i analiza postojećih zakonskih rešenja i usklađivanje poslovanja klijenta sa takvom regulativom.

Korporativno upravljanje

-Savetovanje u pogledu politike upravljanja kompanijom
-Savetovanje povodom organizacije i ovlašćenja organa kompanije
-Sastavljanje svih internih pravnih akata kompanije kao što su akti skupštine privrednog društva, akti direktora, upravnog ili nadzornog odbora itd.

Finansiranje

Ukoliko imate poteškoća sa tekućim finansiranjem rashoda ili ako želite da investirate u određeni poslovni poduhvat možemo vam predložiti više rešenja i u vaše ime možemo pregovarati sa bankama radi dobijanja investicionog ili drugog kredita.

Statusne promene

Savetovanje i postupak prilikom statusnih promena privrednih društva (akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo).

Savetovanje i postupak pred Agencijom za privredne registre prilikom povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala vaše kompanije

-Pretvaranje rezervi ili dobiti u kapital
-Konverzija dodatnih uplata
-Postupak unošenja novih uloga u kapital kompanije
-Smanjenje kapitala usled povlačenja udela
-Smanjenje kapitala bez promene neto imovine

Strana ulaganja

Greenfield i brownfield investicije

Dobrovoljni i prinudni prestanak postojanja kompanije

-Likvidacija
-Reorganizacija
-Stečaj (bankrotstvo)

TRGOVINSKO PRAVO

Sastavljanje svih vrsta ugovora u privredi

-Ugovor o prodaji robe
-Ugovor o građenju
-Ugovor o zajedničkom ulaganju
-Ugovor o poslovnoj saradnji
-Ugovor o zakupu i podzakupu
-Ugovor o špediciji
-Ugovor o skladištenju
-Ugovor o prevozu
-Ugovor o licenci i podlicenci

Finansijske transakcije

Pružamo pravnu podršku prilikom finansijskih transakcija u okviru Republike Srbije i u slučajevima kada se finansijske transakcije vrše sa inostranim elementom.

Sredstva obezbeđenja

-Menice
-Pribavljanje bankarske garancije
-Sastavljanje ugovora o zalozi, upis zaloge
-Hipotekarno pravo

Scroll to Top